Code of Conduct

1. Introduktion

KOMPAN har et stærkt engagement overfor økonomisk, miljømæssig og socialt bæredygtig udvikling. Som et resultat af dette engagement har KOMPAN underskrevet principperne for FN Global Compact (www.unglobalcompact.org). KOMPAN forventer, at alle dets forretninger overholder FNs principper i tillæg til den lovgivning som eksisterer i de lande, hvor dets forretninger er lokaliseret. Som en global leder inden for dets kerneforretninger, har KOMPAN en stærk tro på, at både KOMPAN og dets leverandører har en gensidig interesse i at møde de nuværende og fremtidige krav fra markedet og samfundet. Dette inkluderer, at udvise ansvarlighed over for de mennesker som tager del i at producere og levere produkter og services.

For at gøre dette standpunkt klart overfor alle leverandører har KOMPAN etableret KOMPANs Code of Conduct. KOMPANs Code of Conduct beskriver KOMPANs krav til deres leverandørers ansvarlighed. Som et krav for at indgå forretning med KOMPAN, forventer vi at leverandører overholder disse krav. Det er KOMPANs intention at overholde denne Code of Conduct til gensidig fordel for begge parter, i en ånd af konstruktiv dialog og igennem partnerskaber med leverandører.

I KOMPANs Code of Conduct refererer begrebet ”KOMPAN” til alle KOMPANs virksomheder.

2. KOMPANs generelle krav til leverandører

2.1 Anvendelsesområde

Code of Conduct gælder alle leverandører samt alle relaterede virksomheder i leverandørens koncern (herfra benævnt ”Leverandøren”). Leverandøren skal informere alle relaterede virksomheder i dets koncern om deres forpligtigelser i relation til Code of Conduct, og Leverandøren er ansvarlig over for KOMPAN for, at alle virksomheder i Leverandørens koncern opfylder disse forpligtigelser.

2.2 Generelt Ansvar 

Leverandøren skal tage alle nødvendige tiltag for at sikre Leverandørens overholdelse af KOMPANs Code of Conduct uden unødig forsinkelse. I tillæg til at overholde Code of Conduct, skal Leverandøren overholde gældende dansk lovgivning.

Leverandøren er ene ansvarlig for omkostningerne ved at overholde KOMPANs Code of Conduct. Hvis KOMPAN konstaterer eller har mistanke om tilfælde, hvor Leverandøren ikke har overholdt KOMPANs Code of Conduct relateret til Leverandører, og KOMPAN informerer Leverandøren om dette, forventer KOMPAN at Leverandøren undersøger og retter tilfælde af manglende overholdelse så hurtigt som muligt og inden for en aftalt tidsramme. Såfremt Leverandøren ikke udviser vilje til at rette disse tilfælde, vil KOMPAN overveje at bringe forretningsrelationen med Leverandøren til ophør. Et sådant ophør af en forretningsrelation imellem KOMPANs selskaber og Leverandøren, er at betragte som en berettiget opsigelsesgrund, og giver ikke Leverandøren ret til nogen form for kompensation.

Hvis Leverandøren anvender underleverandører til dets leverancer til KOMPAN og/eller agerer som en distributør eller grossist over for KOMPAN, skal Leverandøren udvise størst mulige bestræbelser på at sikre, at dennes underleverandører overholder KOMPANs Code of Conduct.

2.3 Tilsyn af adresse

KOMPAN har tilladelse til at udføre varslet tilsyn på Leverandørens forretningssteder, inklusiv Leverandørens produktionsfaciliteter, for at kunne bekræfte at Leverandøren overholder KOMPANs Code of Conduct (herfra benævnt ”CoC tilsyn”). CoC tilsyn må udføres af enten KOMPANs ansatte eller af en tredjeparts tilsynsførende udvalgt af KOMPAN. For at bekræfte Leverandørens overholdelse af KOMPANs Code of Conduct, skal Leverandøren være rede til at give KOMPAN adgang til relevant information og dokumentation, som der med rimelighed er anmodet om i forbindelse med et tilsyn. Alle tilsynsførende som udfører CoC tilsyn er bundet af fortrolighed i henhold til skriftlig aftale. Alt information og alle resultater som er erhvervet i forbindelse med et CoC tilsyn vil blive håndteret fortroligt af KOMPAN, og vil kun blive delt med Leverandøren. KOMPAN vil udelukkende bruge sådan information til interne formål.

3. Kontakt

For generelle spørgsmål eller kommentarer til KOMPANs Code of Conduct, kan Leverandøren kontakte Leverandørens indkøbskontakt hos KOMPAN.

4. Leverandørens adfærd

4.1 Børnearbejde

KOMPAN respekterer børns ret til udvikling og uddannelse. Derfor accepterer KOMPAN ikke brug af børnearbejde som en del af Leverandørens fuldtids-arbejdsstyrke. Dette inkluderer ansættelse af børn under alderen 15 år, børn yngre end den lovlige lavalder, eller børn yngre end det obligatoriske skoleniveau. 

Unge (børn i alderen 15 til 18 år) er kun tilladt at være ansat af eller hos Leverandøren forudsat at arbejdet opfylder dansk lovgivning og ILO Minimum Age Convention. Generelt for alle børn under 18 gælder det, at de:

  • Ikke må være ansat til potentielt farligt arbejde*
  • Ikke må arbejde om natten
  • Har ret til flere pauser end de voksne ansatte

*Potentielt farligt arbejde er arbejde, som ved dets natur eller omstændigheder er sandsynligt at kunne skade børnenes helbred, sikkerhed og moral.

4.2 Diskrimination

KOMPAN respekterer kulturelle forskelligheder, og gør ikke forretning med en Leverandør hvis Leverandøren praktiserer diskrimination på arbejdspladsen baseret på race, religion, køn, alder, nationalitet eller seksuel orientering. Leverandørens ansatte må ikke være udsat for nogen former for fysisk straf, trusler om vold eller fysisk, seksuel, psykologisk eller verbal chikane eller mishandling på arbejdspladsen eller i arbejdsrelaterede situationer.

4.3 Tvangsarbejde

Kodekset tillader ikke tvungen eller ufrivilligt arbejde hos Leverandøren. Dette inkluderer tvungen fængselsarbejde, arbejde på en tvungen kontrakt, slaveri eller andre former for arbejde, som bliver udført imod personens vilje eller valg. KOMPAN tolererer ikke ansættelse som begrænser den ansattes frie valg igennem gældsindskrænkning, for eksempel igennem gebyr-opkrævende ansættelsesagenturer.

4.4 Arbejdsmiljø

KOMPAN støtter den fundamentale menneskeret til at have sikre arbejdsbetingelser. Leverandøren skal sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø som overholder alle gældende regler og love. Som et minimum:

  • Må ansatte ikke være udsat for farligt arbejde uden at være korrekt beskyttet
  • Skal ansatte udstyres med personligt beskyttelsesudstyr og være instrueret i dets korrekte brug
  • Skal faciliteter overholde gældende regler og lovgivning vedrørende produktionssikkerhed såvel som brandbeskyttelse – og brandalarmer.
  • Faciliteter skal indeholde passende belysning og ventilation
  • Alle farlige materialer skal opbevares forsvarlige steder og bruges på en både sikker og kontrolleret måde
  • Alt maskineri skal vedligeholdes og skærmes korrekt
  • Hvis faciliteter til måltider, hvile og til at sove i, stilles til rådighed af Leverandøren skal disse være rene og sikre at benytte.

4.5 Arbejdstimer og løn

KOMPAN anerkender behovet for en sund balance imellem arbejdstimer og fritid for alle ansatte. Medmindre loven angiver andet, er den maksimale arbejdstid på Leverandørens forretningssteder 48 timer per uge og maksimalt 12 timers overarbejde. Alle ansatte skal have mulighed for mindst en dag fri i en periode af syv dage, medmindre de nationale love/regler angiver andet.

Løn for arbejde og overarbejde skal ske i overensstemmelse med den gældende nationale lov eller gældende nationale regler. Fradrag i lønnen på grund af bøder eller straf udmålt af Leverandøren må aldrig formindske minimumlønnen.

4.6 Retten til at organisere og forhandle overenskomster

Leverandøren må ikke forhindre den ansattes ret til at danne og deltage i fagforeninger eller til at forhandle kollektive overenskomster. Dette betyder, at Leverandøren skal anerkende den ansattes ret til at vælge om denne vil eller ikke vil associere sig med eller etablere en hvilken som helst organisation, inklusiv fagforeninger. Hvis fagforeninger ikke er tilladt i området hvori der opereres, eller hvis kun statsautoriserede organisationer er tilladte, skal Leverandøren facilitere alternative foranstaltninger som tillader ansatte adgang til at diskutere arbejdsrelaterede emner.

4.7 Ret til Privatliv

Leverandøren skal respektere sine ansattes ret til privatliv når disse samles eller har adgang til personlige informationer eller når Leverandøren implementerer overvågning af sine medarbejdere.

4.8 Miljø

Miljøhensyn er en integreret del af KOMPANs forretningspraksis. Leverandøren skal forpligtige sig til at reducere den miljømæssige påvirkning, som Leverandørens produktionsproces kan have.

Ressourcereduktion og forebyggelse af forurening
Leverandøren skal undgå forurening og aktivt stræbe efter at reducere materialeforbrug

Kemikalier og farlige materialer
Leverandøren skal sikre at kemikalier og farlige materialer er håndteret, opbevaret og afhændet på en miljømæssigt forsvarlig måde

Luftudledning
Leverandøren skal sikre at luftudslip af ustabile organiske kemikalier, drivgasser, ætsende kemikalier, partikler, ozonnedbrydende kemikalier og biprodukter ved forbrænding og udstødning genereret af produktionen bliver karakteriseret, overvåget, kontrolleret og behandlet som lovgivningen foreskriver, inden dette afhændes eller udledes.

Spildevand og andet affald
Leverandøren skal sikre at spildevand og fast affald genereret af produktion, industrielle processer og sanitetsfaciliteter bliver overvåget, kontrolleret og behandlet som lovgivningen foreskriver, inden dette afhændes eller udledes.

Genbrug og genanvendelse af materialer og produkter
Leverandøren skal bidrage til genbrug og genanvendelse af materialer og produkter i så stort et omfang som muligt og skal sikre overholdelse af KOMPANs specifikationer.

4.9 Korruption

Korruption og bestikkelse er kendt som barrierer for bæredygtig udvikling og fri handel. KOMPAN accepterer ikke disse praksis, og accepterer eller tilbyder derfor ikke nogen af disse former for betaling i vores forretningstransaktioner. Leverandøren skal agere i overensstemmelse hermed.