Politik om Socialt Ansvar

KOMPAN Gruppen har til hensigt, at fremme bæredygtig udvikling af lokalsamfund ved at gøre sig bevidst om de betingelser, som påvirker menneskers liv når de tager beslutninger og igangsætter aktiviteter som er inden for vores kompetenceområde.

Dette gør sig gældende for ansatte i de markeder hvor KOMPAN har selskaber, og for de mennesker som er berørt af vores aktiviteter. 

Dette betyder, at vi vil:

 • Være et miljømæssigt og socialt ansvarligt selskab som bestræber sig på at bidrage til at forbedre livskvalitet.
 • Arbejde målrettet for konstant at forbedre vores aktiviteter i det sociale felt.
 • Sikre, et godt og sikkert arbejdsmiljø for vores ansatte. Initiativer i henhold til arbejdsmiljøet bør primært være af forebyggende karakter for at forhindre potentielle arbejdsrelaterede skader. 
 • Styrke vores position som den foretrukne forretningspartner, ved at anerkende at social ansvarlighed bidrager til at skabe en bæredygtig og profitabel forretning.

Ved at tilslutte os FN Global Compact, har KOMPAN Gruppen besluttet at være aktive indenfor flere områder som relaterer sig til social ansvarlighed. De følgende syv principper definerer, hvordan vi sigter efter at leve op til vores sociale ansvarlighed.

Svanesøen Odense - Denmark - just human.JPG

Vi forpligtiger os til en global agenda om leg og et aktivt liv

For mennesker, uanset alder og evne, inkluderer fysisk aktivitet leg, spil, sport og motion med familien, i skolen eller i nærmiljøet.

Ifølge den seneste forskning fra WHO og OECD, forbedrer leg og fysisk aktivitet kondition og muskelopbygning, knoglesundhed, hjerte-kar- og stofskiftesundhed, som er vitale for at modvirke den negative påvirkning den stillesiddende livsstil har for mennesket. Forskning viser, at samfund som investerer i udvikling af børn og unge igennem leg, læring og fysisk motion, får investeringen tilbage i form af:

 • Højere uddannelsesgennemførelse
 • Reducerede omkostninger til sundhedsvæsnet
 • Øget økonomisk produktivitet
 • Mindre kriminalitet og mere trygge lokalsamfund

At lege, lære og at engagere samfund til at være fysisk aktive er hjørnestenen i KOMPANs filosofi. Igennem sin mission om at skabe sundere og gladere samfund, er KOMPAN engageret i at levere videnskabeligt baseret og alderspassende lege- og motionsudstyr, målt ud fra fire parametre.

For det første skal legeværdien få barnet og den voksne til, uden at tænke over det, at ville lege og bevæge sig på en måde som styrker både den fysiske, kognitive, sociale og emotionelle udvikling. For det andet, skal evnen til at tiltrække børn være kendetegnet ved inspirerende og sjove aktiviteter som kan finde sted i samme løsning; med konstant mulighed for udfordringer og nye oplevelser. For det tredje forpligtiger vi os til, at levere inkluderende leg for alle børn, som støtter op om aktiviteter som både er relevante og sjove. For det fjerde skal vi støtte op om offentlighedens sikkerhed i alle vores designs.

Vi vil støtte og respektere internationalt erklærede menneskerettigheder

Vi vil støtte og respektere internationalt erklærede menneskerettigheder inden for vores indflydelsesfelt. Vi sikrer, at vi ikke er involverede i brud på menneskerettighederne ved at: 

 • Inkludere aspekterne af menneskerettighederne i vores forretningsbeslutninger, hvor de betragtes relevante. 
 • Opbygge kompetencer i relation til menneskerettigheder i relevante dele af organisationen.
 • At gøre brug af landeanalyser til at evaluere menneskerettighederne i de lande vi har, eller overvejer at etablere produktionsfaciliteter. 
 • Indgå i en dialog om menneskerettigheder med KOMPAN gruppens interessenter, inkl. ikke-statslige organisationer og leverandører.

Vi vil til enhver tid forsvare vores ansattes ret til at organisere sig og anerkender vores ansattes ret til overenskomstforhandlinger

I lande hvor de ansatte ikke har ret til frit at vælge fagforening af lovgivningsmæssige årsager, eller en etableret fagforening ikke er mulig, vil KOMPAN arrangere at de ansatte kan møde ledelsen på andre måder, for at diskutere arbejdsrelaterede emner.

Vi sigter efter aktivt at bekæmpe alle former for tvangsarbejde

Vi sigter efter aktivt at bekæmpe alle former for tvangsarbejde ved at: Sikre at alle ansatte har ansættelseskontrakt eller er underlagt en aftale der specificerer deres ansættelsesvilkår og afskedigelsesbetingelser, som viser ansættelsens frivillighed.

Vi har til formål at kæmpe aktivt imod børnearbejde

Vi har til formål at kæmpe aktivt imod børnearbejde ved at sikre, at børn kun ansættes hvis de er:

 • Ældre end alderen for lovpligtig undervisning
 • Ældre end 15 år
 • Ældre end den lokale lavalder for ansættelse

Ud over dette må unge mennesker mellem 15-18 år ikke arbejde med risikable arbejdsopgaver eller arbejde om natten, og bør altid have flere pauser end ansatte over 18 år. Disse forhold gør sig også gældende for selskaber, som leverer varer til KOMPAN. 

Under specielle omstændigheder, er ansættelse af børn på 14 år muligt, hvis dette er tilladt ifølge Den Internationale Arbejdsorganisations konvention nr. 138, og hvis lokale betingelser betyder, at barnet har den bedst mulige beskyttelse og udvikling i arbejdet. Dog skal arbejdet være en let og sikker deltidsansættelse og uddannelse bør stilles til rådighed samtidig med ansættelsen. I tilfælde af ansættelse, skal denne ske i tæt samarbejde og dialog med barnet og dets familie, såvel som med godkendte internationale eller nationale organisationer som repræsenterer barnets interesser.

Vi vil afskaffe diskrimination på arbejdspladsen

Vi vil afskaffe diskrimination på arbejdspladsen ved at:

 • Sikre at subjektivt diskriminerende behandling ikke sker i forbindelse med ansættelse, karriere, videreuddannelse, afskedigelser osv.
 • Være tilbageholdende ved brug af sundhedsundersøgelser. Kun de mest nødvendige undersøgelser påkrævet af lovgivningen eller af de ansatte bør udføres. Sundhedsundersøgelser skal ikke bruges til diskriminerende formål.

Vi vil arbejde imod korruption, inklusiv pengeafpresning og bestikkelse

Korruption er en af de mest betydelige forhindringer for fri handel og også den største trussel mod at eliminere fattigdom i verden. Derfor vil KOMPAN til hver en tid modarbejde korruption og bestikkelse. At deltage i korruption og bestikkelse er ikke foreneligt med at være ansat ved KOMPAN. Alle KOMPANs ansatte skal være forsigtige med ikke at deltage i situationer, hvor samarbejdspartnere deltager i korruption eller bestikkelse. Hvis der er nogen som helst grund til at mistænke at dette er tilfældet, skal den nærmeste leder informeres øjeblikkeligt. Det er ufravigeligt at rapportere til sin overordnede hvis gaver som er upassende eller som går ud over legitime forretningsformål, accepteres eller tilbydes. 

KOMPAN har udstedt en politik for Forretningsetik, som beskriver hvordan social ansvarlighed skal sættes i funktion, inklusiv hvilke retningslinjer KOMPAN ansatte skal følge.

Referencer: Principperne for FN Global Compact publiceret af FN (www.unglobalcompact.org), tilslutter af KOMPAN Gruppen i 2011.