Politik om Sundhed og Sikkerhed på Arbejdspladsen

Vi stræber efter konstant at forbedre hvordan vi forebygger, udfører og håndterer sundheds- og sikkerhedsanliggender i KOMPAN. 

Vi er fokuseret på

 • Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i forhold til at forebygge arbejdsskader og sygdom
 • Overholdelse af lovmæssige bestemmelser i forhold til sundhed, sikkerhed og andre af de programmer og bestemmelser som KOMPAN har forpligtiget sig til
 • Effektiv og aktiv involvering af alle ansatte i systemet for styring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

For at opnå disse mål, skal den øverste ledelse af KOMPAN påtage sig følgende: 

 • I henhold til de gældende organisatoriske og arbejdsrelaterede bestemmelser, skal den integrere og koordinere SSA (Sundhed og Sikkerhed på Arbejdspladsen) anliggender som en del af dens ansvar for hver eneste ansatte
 • Den skal kontinuerligt og kvalificeret identificere og evaluere enhver potentiel fare for de ansattes sundhed og liv, skade på teknisk udstyr og arbejdsmiljø. Den skal indføre og implementere foranstaltninger til at nedsætte sådanne risici og informere ansatte og andre vedkommende personer
 • Træne ansatte i at øge opmærksomheden og kendskabet til emner relateret til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen samt miljøbeskyttelse. 
 • Sikre, at alle som er berørt af KOMPANs aktiviteter i varetagelsen af SSA systemet, dvs. leverandører, kunder, besøgende og den generelle befolkning, aktivt involveres i arbejdet omkring emnerne

Som en del af den kontinuerlige forbedringsproces, sætter og evaluerer KOMPAN SSA objektiver og mål. KOMPAN udfører kontinuerlige kvalitets- og sikkerhedsrevisioner af dets kontrolsystem, for at sikre, at sikkerhedspolitikker og mål konstant forbedres og tilpasses samfundets krav.

KOMPAN og FN Global Compact

FNs konvention om børns rettigheder nævner blandt andet børns ret til leg som en del af deres fundamentale ret og udvikling. KOMPAN er fortaler for netop disse rettigheder, og en af vores basale principper er, at vores produkter er medvirkende til at give børn denne universelle ret til leg.

Helt fra begyndelsen har vi i KOMPAN bidraget til, at gøre børns levevilkår bedre, og vi har arbejdet for børns ret til at lære og udvikle sig igennem leg. KOMPAN har valgt at basere vores CSR-initiativer på FNs Global Compact, og vi arbejder på implementeringen af de 10 principper. Vi tilsluttede os FN Global Compact i 2011.

Vores CSR er en naturlig del af KOMPAN – både vores forretning og vores organisation. Vi tror på, at vi kan skabe en profitabel forretning uden at give afkald på vores samfundsansvar. Derfor er det en prioritet for KOMPAN at vores samfundsansvar er inkluderet i alle dele af vores forretning – lige fra udvikling, salg, indkøb, produktion, levering og til de investeringer vi foretager. Det er vigtigt for KOMPAN at vi opfylder dansk, amerikansk og international lovgivning og produktstandarder inden for vores forretningsområde, og at vi opretholder de værdier de er baseret på. For eksempel er det vigtigt at balancere risiko og udfordring inden for produktsikkerhed, sådan at det stadig er sjovt, udfordrende og lærerigt at lege på KOMPANs udstyr.

Menneskerettigheder

I årtier har børn og voksnes glæde drevet os i vores udvikling af store ideer og nye løsninger inden for leg og sport. Vi har nøje studeret børns leg og bygget en vidensdatabase som har gjort KOMPAN førende inden for vores felt. Fra vores studier ved vi, hvad der motiverer og udvikler mennesket fra det lille spædbarn og helt op til voksenlivet, og livets forskellige stadier af fysisk udvikling.

Vores indsigt bekræfter helt tydeligt, at fysisk aktivitet udvikler dig som et individ, dine sociale evner, din evne til at lære og at det holder dig sund. Vi ved dog også, at 1 ud af 4 voksne og 8 ud af ti unge mennesker globalt set ikke er fysisk aktive. Derfor stiger samfundets omkostninger til sundhedsvæsnet. 

Samfundsledere er bekymrede, og leder efter måder at bekæmpe inaktiviteten. Fordi flere og flere mennesker bor i byerne med begrænset plads og begrænset tid til fysisk aktivitet, har især byerne en stor udfordring. Hos KOMPAN tror vi på, at alle mennesker, uanset alder og evner, bør opleve glæden ved at bevæge sig, og de bør tilbydes både mulighed for og adgang til fri leg og motion.

Vi vil støtte og respektere internationalt erklærede menneskerettigheder inden for vores indflydelsesområde, og vi sikrer at vi ikke er involveret i brud på menneskerettighederne ved at:

 • Opbygge kompetencer I relation til menneskerettigheder i relevante dele af organisationen.
 • Gøre brug af landeanalyser til at evaluere menneskerettighederne i de lande vi har, eller overvejer at etablere produktionsfaciliteter. 
 • Indgå i en dialog om menneskerettigheder med KOMPAN gruppens interessenter, inkl. Ikke-statslige organisationer og leverandører.

Vi anerkender vores ansattes ret til at organisere sig og anerkender vores ansattes ret til overenskomstforhandlinger. I lande hvor de ansatte ikke har ret til frit at vælge fagforening af lovgivningsmæssige årsager, eller en etableret fagforening ikke er mulig, vil Selskabet arrangere at de ansatte kan møde ledelsen på andre måder, for at diskutere arbejdsrelaterede emner.

Vi sigter efter aktivt at bekæmpe alle former for tvangsarbejde ved at: Sikre at alle ansatte har ansættelseskontrakt eller er underlagt en aftale der specificerer deres ansættelsesvilkår og afskedigelsesbetingelser, som viser ansættelsens frivillighed.

Vi har til formål aktivt at bekæmpe børnearbejde ved: at sikre at børn kun ansættes hvis de er ældre end alderen for lovpligtig undervisning, er ældre end 15 år, og hvis de er ældre end den lokale lavalder for ansættelse. Ud over dette må unge mennesker mellem 15-18 år ikke arbejde med risikable arbejdsopgaver eller arbejde om natten, og bør altid have flere pauser end ansatte over 18 år. Disse forhold gør sig også gældende for selskaber, som leverer varer til KOMPAN. 

Under specielle omstændigheder, er ansættelse af børn på 14 år muligt, hvis dette er tilladt ifølge Den internationale arbejdsorganisations konvention nr. 138, og hvis lokale betingelser betyder, at barnet har den bedst mulige beskyttelse og udvikling i arbejdet. Dog skal arbejdet være en let og sikker deltidsansættelse og uddannelse bør stilles til rådighed samtidig med ansættelsen. I tilfælde af ansættelse, skal denne ske i tæt samarbejde og dialog med barnet og dets familie såvel som med godkendte internationale eller nationale organisationer som repræsenterer barnets interesser.

Vi vil afskaffe diskrimination på arbejdspladsen ved, at:

 • Sikre, at diskriminerende behandling ikke sker i henhold til ansættelse, karrierer, videreuddannelse, afskedigelser osv.
 • Være tilbageholdende med brug af sundhedsundersøgelser. Kun de mest nødvendige undersøgelser påkrævet af lovgivningen eller af de ansatte bør udføres. Sundhedsundersøgelser skal ikke bruges til diskriminerende formål.

Anti-korruption

Vi vil arbejde imod korruption, inklusiv pengeafpresning og bestikkelse. Korruption er en af de mest betydelige forhindringer for fri handel og også den største trussel mod at eliminere fattigdom i verden. 

Derfor vil KOMPAN til hver en tid modarbejde korruption og bestikkelse. At deltage i korruption og bestikkelse er ikke forenelig med at være ansat ved KOMPAN. Alle KOMPANs ansatte skal være forsigtig med ikke at deltage i situationer, hvor samarbejdspartnere deltager i korruption eller bestikkelse. Hvis der er nogen som helst grund til at mistænke at dette er tilfældet, skal den nærmeste leder informeres øjeblikkeligt. Det er ufravigeligt at rapportere til sin overordnede hvis gaver som er upassende eller som går ud over legitime forretningsformål, accepteres eller tilbydes. 

KOMPAN har udstedt en politik for Forretningsetik, som beskriver hvordan social ansvarlighed skal sættes i funktion, inklusiv hvilke retningslinjer KOMPAN ansatte skal følge. 

Miljø

En bæredygtig udvikling for planenten er vigtigt for KOMPAN. Derfor vælger vi materialer til vores lege- og sportsløsninger, som har en minimal påvirkning på miljøet.

Hvornår end det er muligt, bruger KOMPAN træ fra FSC®-certificerede kilder (FSC® C004450), og undgå leverandører som leverer træ fra tvivlsomme eller kontroversielle kilder. Derfor er KOMPANs produkter produceret af materialer og teknologier som har en minimal påvirkning på miljøet. Materialet brugt af selskabet er evaluret på deres miljømæssige påvirkning inden de vurderes acceptable til brug. 

KOMPAN bidrager til udviklingen af miljømæssigt forsvarlige teknologier, materialer, ledelsesprocedurer og adfærd. Som en del af vores kontinuerlige forbedringsproces, sætter og evaluerer vi vores miljømæssige mål og formål.

KOMPAN udfører løbende kvalitets- og miljørevisioner af vores kontrolsystem, for at sikre at vores miljøpolitik og mål konstant forbedres og tilpasses samfundets krav. Vi uddanner vores personale i selskabets miljøpåvirkning, og vi i KOMPAN er engagerede i, aktivt at forbedre vores indsats. 

Sundhed og Sikkerhed

Alle børn og voksne skal være sikre og trygge, når de bruger en KOMPAN løsning. For at holde vores brugere sikre og beskyttede, laver vi løbende kvalitets- og sikkerhedsrevision for at sikre, at både vores sikkerhedspolitik og mål konstant forbedres og udvikles.

Vi stræber efter at eliminere arbejdsskader og -sygdomme, og vi har integreret og koordineret SSA anliggender som en del af hver eneste ansattes ansvar. 

Vi identificerer og evaluerer potentielle risici for menneskers sundhed og liv, skade på det tekniske udstyr og arbejdsmiljøet i det hele taget. Vi indfører og implementerer de forholdsregler som det kræver, for at nedsætte risici, og informerer både ansatte og andre berørte mennesker om disse.